Gimnazjum

ZAPISY DO NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANUSZA KORCZAKA

Zapisy do klasy pierwszej gimnazjum prowadzone są od stycznia do wyczerpania wolnych miejsc.

Procedura rekrutacji obejmuje:

- wstępną rozmowę rodziców i kandydata z zespołem rekrutacyjnym szkoły,

- rozmowę kwalifikacyjną z przedstawicielem organu prowadzącego szkołę,

- podpisanie umowy w obecności  przedstawiciela organu prowadzącego.


 

Kryteria brane pod uwagę podczas rozmowy z kandydatem:

- świadectwo opisowe po klasie V waldorfskiej szkoły podstawowej,

- w przypadku uczniów innych szkół – świadectwo po klasie V,

- ocena opisowa z półrocza klasy VI, oceny z półrocza klasy VI ( j.w)

- ocena opisowa lub świadectwo na koniec szkoły podstawowej (w wypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie po zakończeniu roku szkolnego).O przyjęciu ucznia do gimnazjum decyduje:

- wynik rozmowy z zespołem rekrutującym,

- wynik spotkania z przedstawicielem organu prowadzącego szkołę,

- uiszczenie wpisowego w terminie do czterech tygodni od podpisania umowy.

 

Kolejność zgłoszeń nie jest decydująca. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają uczniowie Waldorfskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka spełniający wymagane kryteria.Dokumenty niezbędne do ostatecznego zapisu do szkoły:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

- oryginał zaświadczenia o wyniku sprawdzianu,

- karta danych o uczniu,

- 1 zdjęcie,

- ankieta zapisu ucznia dotycząca danych kandydata wypełniona przez rodziców lub opiekunów prawnych.


Zapisy do drugiej klasy prowadzone są, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Procedura rekrutacji obejmuje wówczas dodatkowo spotkanie z wychowawcą klasy.